Скільки у 2018 році держава віддасть місцевим бюджетам?

Обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів на 2018 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018–2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411-р та поданого на розгляд до Верховної Ради України (реєстр. номер постанови 6591 від 15.06.2017), Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р, а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних відносин у контексті децентралізації.

При визначенні обсягу ресурсу місцевих бюджетів на 2018 рік враховано:

макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018–2020 роки, схваленіпостановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411;

зарахування з 1 січня 2018 року до місцевих бюджетів 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату;

збереження протягом 2018–2019 років норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів;

зарахування до місцевих бюджетів 100 відсотків єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники);

підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл;

фінансування первинної медичної допомоги через окрему бюджетну програму з державного бюджету;

здійснення з 1 січня 2018 року з обласних бюджетів та бюджету
м. Києва видатків на підготовку фахівців у державних вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації(перелік закладів, які передаються на фінансування з місцевих бюджетів, визначено у додатку 10 до проекту Закону);

передачу на фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетіввидатків на оплату житлово-комунальних послуг;

надання з державного бюджету стабілізаційної дотації місцевим бюджетам дозавершення процесу об’єднання територіальних громад;

норми  Закону України від 12.08.2014 № 1363-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України»;

положення постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2014  № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» та  розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження»;

інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів.

У цілому ресурс місцевих бюджетів на 2018 рік становить 520 720,3 млн. гривень, в тому числі за:

 • загальним фондом – 481 968,6 млн. грн.;
 • спеціальним фондом – 38 751,7 млн. гривень.

Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів визначено у сумі  250 381,1 млн. грн., у тому числі за:

 • загальним фондом – 226 923,3 млн. грн.;
 • спеціальним фондом – 23 457,8 млн. гривень.

При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів було враховано:

 • статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2016 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2017 рік та прогнозні на 2018-2020 роки за І сценарієм, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.2017 № 411;
 • зміни податкового законодавства щодо індексації ставок, виражених у абсолютних значеннях;
 • фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2014 – 2016 років та 7 місяців 2017 року.

З урахуванням реверсної дотації, яка перераховується місцевими бюджетами до державного бюджету, доходи місцевих бюджетів на 2018 рік становитимуть 241 724,5 млн. грн., у тому числі:

 • загального фонду – 218 266,7 млн. гривень.

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів здійснено згідноз параметрами та умовами, визначеними в статях 98–100 Бюджетного кодексу України, з урахуванням змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму вирівнювання податкоспроможностімісцевих бюджетів відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державним фінансами на 2017-2020 роки, схваленогорозпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017
№ 415-р.

З метою зменшення диспропорцій бюджетної забезпеченості між місцевими бюджетами передбачено встановлення однакового відсотку до суми, яка передається до державного бюджету з відповідного місцевого бюджету як реверсна дотація та надається з державного бюджету відповідному місцевому бюджетуяк базова дотація.

Такий підхід забезпечує більш справедливий перерозподіл  ресурсу місцевих бюджетів, внаслідок якого базова дотація надається місцевим бюджетам за рахунок реверсної дотації без залучення додаткових  коштів з державного бюджету для забезпечення вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів.

За результатами здійснених розрахунків обсяг базової дотації на 2018 рік визначеноу сумі8 212,4 млн. грн., обсяг реверсної  дотації 8 656,6 млн. гривень.

При здійснені розрахунку обсягу дотацій (базової/реверсної) враховано кількість населеннястаном на 01 січня 2017 року (за даними Державної служби статистики України) та фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки (в частині, що зараховується до обласних бюджетів) за 2016 рік(за даними Державної казначейської служби України), а саме:

 • чисельність наявного населення адміністративно-територіальних одиниць – 35,9 млн. осіб (без урахування жителів міста Київ та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень);
 • надходження до обласних бюджетів 10% податку на прибуток приватного сектору економіки– 2 758,6 млн. грн.;
 • надходження податку на доходи фізичних осіб, в частині, що зараховується до обласних бюджетів,– 13 521,5млн. грн.;
 • надходження податку на доходи фізичних осіб в частині, що зараховується до бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад – 54 086,0 млн. грн.

З урахуванням зазначеного, середній рівень надходжень на 1 жителя, який використано при розрахунку дотацій склав по:

 • податку на доходи фізичних осіб для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад – 1 506,41 грн.;
 • податку на прибуток підприємств (10%) для обласних бюджетів – 76,83 грн.;
 • податку на доходи фізичних осіб для обласних бюджетів –
  376,6 гривень.

Тобто, базову дотацію отримують:

 • бюджети міст обласного значення, районні та бюджети об’єднаних територіальних громад, у яких надходження податку на доходи фізичних осіб на 1 жителя нижче 1 355,77 грн.;
 • обласні бюджети, у яких находження на 1 жителя з:
  • податку на доходи фізичних осібнижче 338,94 грн.;
  • податку на прибуток підприємствнижче 69,15 гривень.

Базову дотацію з державного бюджету у 2018 році отримають 740 місцевих бюджетів, в т. ч. 18 обласних бюджетів, 53 бюджети міст обласного значення, 361 районний бюджет та 308 бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Реверсна дотація передбачена для бюджетів,  у яких надходження на 1 жителя становлять:

 • для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад – вище 1 657,05 грн.;
 • для обласних бюджетів з:
 • податку на доходи фізичних осібвище 414,26 грн.,
 • податку на прибуток підприємств – вище 84,51 гривень.

У 2018 році реверсну дотацію до державного бюджету будуть перераховувати 169 місцевих бюджетів, в т. ч. 6 обласних бюджетів, 66 бюджетів міст обласного значення, 47 районних бюджетів та 50 бюджетів об’єднаних територіальних громад.

При цьому, керуючись вимогами частини четвертої статті 67 Бюджетного кодексу України, бюджети об’єднаних територіальних громад, що створені у 2017 році згідно з Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»» та не відповідають перспективним планам формування територій громад» (25 таких громад), не включено до горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів.

Для місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, базова дотація на 2018 рік визначена в обсязі, затвердженому для таких бюджетів на 2015 рік (96,1 млн. грн.). При цьому, зазначений обсяг базової дотації передбачено у складі базової дотації, як резерв коштів.

Крім цього, передбачається надання права Кабінету Міністрів України здійснити розподіл зазначеного резерву між обласними бюджетами пропорційно до питомої ваги кількості облікованих  внутрішньо переміщених осіб.

У цілому обсяг міжбюджетних трансфертів, щонадаються з державного бюджету місцевим бюджетам,передбачено у сумі 278 995,9млн. грн., у тому числі за:

 • загальним фондом – 263 701,9 млн. грн.;
 • спеціальним фондом – 15 294,0 млн. гривень.

За загальним фондом передбачені такі трансферти:

І. Дотації26 695,8 млн. грн.,  у тому числі:

 • базова 8212,4 млн. грн.,
 • стабілізаційна 1 700,0 млн. грн.,
 • додаткові дотації – 16783,4 млн. грн., з них:
 • на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  16 500,0  млн. грн.

Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснено в таких пропорціях:

50 відсотків від обсягу – пропорційно до питомої ваги чисельності наявного населення області станом на 1 січня року, що передує плановому;

50 відсотків від обсягу – пропорційно до питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області, який є коефіцієнтом, що визначається як сума середнього індексу податкоспроможності зведених бюджетів областей, значення якого дорівнює 1, та показника, який відображає різницю між середнім індексом податкоспроможності зведених бюджетів областей та індексом податкоспроможності відповідного зведеного бюджету області.

Подальший розподіл додаткової дотації між районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад відбуватиметься у порядку, визначеному обласними державними адміністраціями, та затверджуватиметься рішенням про обласний бюджет;

 • на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування – 273,4 млн. грн.;
 • міському бюджету міста Славутичана забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста – 10,0 млн. гривень.

ІІ. Субвенції 237 006,1 млн. грн.,  у тому числі:

 • на здійснення державних програм соціального захисту населення 116 585,0 млн. гривень, з яких на:
 • виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 57 870,2 млн. гривень;
 • надання житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 55 073,7 млн. гривень. Назва програми доповнена словами «управління багатоквартирним будинком», оскільки відповідно до порядку призначення та надання населенню субсидій передбачено надання громадянам субсидії для відшкодування витрат на оплату управління багатоквартирним будинком (відповідні зміни щодо уточнення у статті 102 Бюджетного кодексу України назви субвенції викладено у законопроекті про внесення змін до Бюджетного кодексу України(реєстр №6668 від 05.07.2017)).

Разом з тим, згідно з проектом Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 рокита з метою збільшення відповідальності та підзвітності в системі пільг, забезпечення максимальної адресності, прозорості та наближення надання відповідної соціальної послуги тим, хто її потребує, передбачається з 2018 року передача видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг до місцевих бюджетів;

 • надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 2 715,4 млн. гривень.Розрахунок загального обсягу субвенції здійснено виходячи із планових призначень поточного року з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін, відповідно до якого у наступному році зростатиме прогнозна вартість твердого палива і скрапленого газу для надання пільг та житлових субсидій населенню;
 • на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя925,7 млн. грн.;
 • освітня 61 260,9 млн. грн., обсяг якої визначено на основі нової формули виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2018 року.

Крім того, при розрахунку освітньої субвенції враховано:

 • резерв коштів(до 1% загального обсягу субвенції) – 577,1 млн. грн.;
 • резерв коштівдля територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження– 1 641,0 млн. гривень.

Як і у 2017 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів  (далі –  ЗНЗ) та на здобуття повної загальної середньої освіти учнями професійно-технічних навчальних закладів;

 • медична 51 429,4 млн. грн., яка враховує видатки на надання вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги населенню.

Загальний обсяг медичної субвенції не враховує видатки на надання первинної медичної допомоги, які за пропозицією Міністерства охорони здоров’я в рамках заходів реформи фінансування системи охорони здоров’я виділено в окрему бюджетну програму КПКВК 2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню».

Крім того, при розрахунку обсягу медичної субвенції враховано:

 • цільові видатки– 1 797,9 млн. грн. для:
 • лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 701,5 млн. грн.;
 • лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу – 1 044,8 млн.грн.;
 • придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних захворювань – 42,4 млн.грн.;
 • виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу зумовлену ВІЛ, та здійснення банківських послуг, пов’язаних з виплатою цієї допомоги –9,2 млн.грн.
 • резерв коштів(до 1% загального обсягу субвенції без урахування нерозподілених видатків для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження )505,6 млн.грн.;
 • нерозподілені видатки для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження868,7 млн.гривень;
 • на підтримку територій на сході України – 34,0 млн. грн.;
 • на матеріально-технічну базу освітніх закладів – 100,0 млн. грн.;
 • на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 504,4 млн. грн.;
 • на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 1 369,1 млн. грн.;
 • на будівництво та реконструкцію палаців спорту – 150,0 млн. грн.;
 • на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 19,0 млн.грн.;
 • на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 138,0 млн. грн.;
 • на придбання ангіографічного обладнання – 150,0 млн.грн.;
 • на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань– 1 000,0 млн. грн.;
 • на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості – 1 000,0 млн. грн.;
 • на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 329,8 млн. грн.;
 • на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс– 63,6млн. грн.;
 • придбання житла для дитячих будинків сімейного типу –
  517,7 млн. грн.;
 • на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження –137,5млн. грн.;
 • на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населенняміста Жовті Води – 8,5 млн. грн.;
 • на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад –
  1 900,0 млн. грн.;
 • на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 309,2 млн. гривень.

Заспеціальним фондом державного бюджету місцевим бюджетам передбачено субвенції на:

 • реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» – 1 745,8 млн. грн.;
 • реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 000,0 млн. грн.;
 • на фінансове забезпечення автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності– 11 408,6 млн. грн., що складає 35 відсотків Державного дорожнього фонду,який створюється у складі спеціального фонду державного бюджету;
 • завершення будівництва метрополітену у м.Дніпрі –
  1 139,5млн. гривень.

При розподілі міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів, що мають взаємовідносини з державним бюджетом, враховано 21 бюджет нових об’єднаних територіальних громад, які утворилися у 2017 році згідно з Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та перспективним планом формування територій громад, як це передбачено частиною четвертою статті 67 Бюджетного кодексу України.

Обсяг державної фінансової підтримки на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на наступний рік зберігається на рівні 2017 року – 10 000,0 млн. грн., у тому числі:

8 100,0 млн. грн. – за рахунок Державного фонду регіонального розвитку;

1 900,0 млн. грн. – шляхом надання субвенції наформування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *